بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی – تخصصی سنگ ورونا – ایتالیا

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی – تخصصی سنگ ورونا – ایتالیا

زمان : 2 الی 6 مهر ماه 98

مکان : ورونا ایتالیا

تلفن تماس : 22662684