برگزاری نمایشگاه در غنا

برگزاری نمایشگاه بازرگانی – تجاری در کشور غنا

زمان : 9 الی 20 اسفند ماه 97

مکان : غنا – آکرا