برگزاری اولین نشست کمیته فنی تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکات عضو اکو در تهران

برگزاری اولین نشست کمیته فنی تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکات عضو اکو در تهران

اولین نشست کمیته فنی تبادل الکترونیکی اطلاعات (EDI) بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور هیات هایی از کشورهای آذربایجان، ترکیه، افغانستان و پاکستان و مشارکت نمایندگان دفاتر ستادی مرتبط به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

این نشست پیرو پیشنهاد گمرک ایران مبنی بر ایجاد ساز و کار تبادل الکترونیکی داده های گمرکی بین کشورهای عضو اکو در هفتمین اجلاس روسای گمرکات این سازمان در سال 1395 در تهران و تصمیات متخذه در هشتمین اجلاس آن در سال 1396 در پاکستان با حضور مقام محترم ریاست کل تشکیل شد.

در این نشست یک روزه که با شرکت مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات کشورهای عضو برگزار شده است ضمن تشریح معماری سیستم های داده در کشورهای مورد نظر و تعیین نقاط مشترک و مغایرت ها ، تصمیمات مهمی در خصوص الزامات تبادل اطلاعات، زیرساخت های مورد نیاز، تعیین عناصر و فرمت استاندارد داده های مورد تبادل و رویه های امنیتی مربوطه اتخاذ گردید.
گزارش این نشست قرار است در اجلاس کشورهای عضو اکو در آبان ماه سال جاری در اجلاس روسای گمرکات کشورهای عضو اکو که در ترکیه برگزار خواهد شد مطرح شود .