برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در جهت درونزایی و برونگرایی اقتصاد

سرپرست معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات در آستانۀ روز ملی صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ایران، به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و بر اساس وظایف مصرحه در اساسنامه خود و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص درونزایی و برونگرایی اقتصاد و با توجه به ضرورت اتکای اقتصاد کشور به صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران اقتصاد، نسبت به توسعه برنامه ها و فعالیت های خود اقدام نموده است.