انتقاد به ناهمخوانی سرمایه صندوق ضمانت صادرات با ارزش صادرات کشور

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با حضور مدیران ارشد صندوق ضمانت صادرات به بررسی و تشریح عملکرد این صندوق پرداختند و خدمات گوناگون آن برای توسعه صادرات بخش خصوصی و پوشش ریسک‌های صادراتی را مورد نقد قرار دادند. در این نشست مدیران صندوق ابزار امیدواری کردند با مطالبه‌گری و همراهی بخش خصوصی، شرایط افزایش سرمایه صندوق فراهم شود.