اعزام هیات تجاری به بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه

اعزام هیات تجاری به بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه

زمان : 2 الی 5 مهرماه 98

مکان : نمایشگاه های بین المللی مسکو

تلفن تماس : اتاق بازرگانی کرج  026 – 33420186