اعزام هیأت تجاری به ترکمنستان

اعزام هیأت تجاری به ترکمنستان همایش اقتصادی خزر

زمان : 20 الی 21 مرداد ماه 98

مکان :شهر آوازه ترکمنستان

تلفن تماس : 85730000