اطلاعات تجارت با دیگر کشورها

راهنمای تجارت با کشور چین

اتاق بازرگانی ایران و چین

مراحل راه اندازی کسب و کار در چین :
  • تقاضانامه به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت
  • اسناد تاسیس دفتر مرکزی
  • توصیه نامه بانکی مبنی بر تایید ئوضعیت مالی شرکت
  • نامه معرفی نامه اصلی دفتر نمایندگی و رزومه ی وی شامل سوابق کاری و تحصیلی / صلاحیت های تخصصی
سرمایه گذاری در کشور چین :
  • بخش های فناوری بخصوص بخش های انرژی ، حمل و نقل و حمایت از محیط زیست
  • کشاورزی
  • استخراج مواد اولیه

راهنمای تجارت با کشور عراق

اتاق بازرگانی ایران و عراق

  • کشاورزی
  • استخراج مواد اولیه