کارگاه یکروزه “شروع یک صادرات موفق” مهرماه 98

سخنرانی دکتر واعظی در نمایشگاه بین المللی اصفهان با موضوع “صادرات به کشورهای همسایه”