فراخوان اعزام هیأت تجاري به کشور عمان

 

بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط تجاري با سایر کشورها به ویژه کشورهاي همسایه و خاورمیانه، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد «هیات تجاري- بازاریابی صنعت ساختمان مسقط/عمان » را در اسفند ماه سالجاري همزمان با برگزاري نمایشگاه صنعت ساختمان عمان ( 14-12 Buildex & Interior March)با همکاري شرکت راه ابریشم دریایی اعزام نماید .