اولین گام در صادرات

اولین کاری که برای صادرات یک محصول باید انجام دهیم، چیست؟

استاد واعظی در این پادکست به شما آموزش می دهد.