به دست آوردن آمار صادراتی

در فضای مجازی بسترهایی وجود دارد که با استفاده صحیح از آن ها میتوانید اطلاعات بسیار مهم و کاربردی در زمینه کسب و کار خود پیدا کنید. در این پادکست استاد واعظی به معرفی پنج سایت می پردازند که شما با مراجعه به این سایت ها میتوانید آمار واردات یا صادرات یک محصول خاص را بدست آورید.

این پادکست را به دوستان خودتون که ممکن هست نیاز داشته باشند ارسال کنید.