پنج کلید اساسی بهبود کسب و کار

به شما اطمینان میدهیم که با به کار بردن ابن نکات، تاثیرات محسوسی را در کسب و کار خود تجربه می کنید.

این پادکست توسط استاد واعظی برای شما عزیزان تهیه شده است. آن را برای کسانی که نیاز دارند، ارسال کنید.