خدمات حمل و نقل

گروه بازرگانی تجارت طلایی با همکاری شرکت های حمل و نقل بین المللی مطرح دنیا در ایران و سایر کشورها در امر صادرات، واردات و ترانزیت کالا ارائه خدمت می نماید. همچنین از لحاظ تعرفه خدمات حمل و نقل این مجموعه کمترین نرخ حمل و نقل را در اغلب مبادی ارائه می نماید.